Privacy Beleid

Seniorenbiljartenbarendrecht (verder BVC genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Beleid.

Contactgegevens

Contact: stuur een email aan het bestuur.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BVC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in onze administratie verwerken nadat u zich persoonlijk bij ons als lid heeft aangemeld:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Online is het niet mogelijk om u te registreren en/of aan te melden als lid. U kunt wel uw belangstelling uitspreken in het info scherm.

Bijzondere / gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het bestuur, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en basis verwerken wij persoonsgegevens

BVC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van informatie en/of nieuwsbrief
  • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen
  • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken, indien van toepassing

BVC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt BVC  geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van BVC) tussen zit.

BVC gebruikt computerprogramma’s / systemen

Diverse software en systemen waaronder administratie- en boekhoudprogramma’s ter verwerking van voorraadbeheer, ledenadministratie, orders en betalingen. Tevens wordt dit gebruikt om zo nodig en/of indien gewenst e-mails, wijzigingen en/of nieuwsbrieven te verzenden aan geregistreerde (actieve) leden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens bewaart BVC niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
– Alle gegevens die na de laatste aanmelding is gedaan, maximaal voor een termijn van 1 jaar ná opzegging. Daarna worden persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitsluitend aan derden verstrekt BVC informatie als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BVC gebruikt alleen technische , functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BVC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde persoon te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het bestuur.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de strook met nummers onderaan het paspoort zoals paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of onleesbaar.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BVC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteit persoons gegevens (tip ons)

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BVC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het bestuur.