Algemene Leden Vergadering (ALV) 2021.

Woensdag 1 september was het moment daar. De geplande ALV kon plaatsvinden. Het bestuur rekende op een ruime opkomst van de leden. Zij werd niet teleurgesteld. Het aantal overtrof de verwachting, 31 van de totaal 63 leden, konden worden verwelkomd. In een sfeer van, hoe is het met iedereen. Want ondanks dat we vanaf 7 juni 2021 weer mondjesmaat vrij konden spelen waren er toch leden die zich tot nu toe niet in de Riederpoort hadden laten zien. Gelukkig bleken de aanwezigen allemaal de Covid-19 omstandigheden goed te zijn door gekomen. Tijdens de vergadering werden onder andere Anneke Haan, Bart Haan en Jan van Leeuwen bedankt voor hun inzet voor onze vereniging. Ook mochten Joep Mouthaan en Theo Zwitzer hun welverdiende prijs van de laatste competitie in ontvangst nemen. Al met al een geslaagd weerzien met het vooruitzicht dat we op 4 oktober aanstaande onze competitie kunnen hervatten en alle overige leden weer aan de biljarttafel mogen verwelkomen.

                                                                                                                                 

 

 

We mogen weer!

Eindelijk na vele maanden in afwachting en onzekerheid geleefd te hebben, kunnen we vanaf 7 juni 2021 aanstaande weer gaan spelen. Nog steeds met de Covid-19 hygiëne regels, zoals 1.5 meter afstand, mondkapjes dragen en handen wassen en de door het bestuur gestelde spelregels mag het weer. Het zijn dan voorlopig vier dagen, te weten maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, waarop de locatie beschikbaar is. De onderlinge competitie gaat zoals gepland op 4 oktober 2021 van start. Maar toch een weerzien met alle lelden van de vereniging. Ondanks de blijvende regels gaan we van het spel genieten.

Dus tot ziens aan de speeltafel.

 

Heropening Biljartlocatie.

Op 19 mei jongstleden heeft het bestuur in afwachting van de toestemming om onze biljartlocatie weer te mogen openen een aantal belangrijke huisregels opgesteld en deze via de email of per post aan ieder lid bekent gemaakt. Zodra de regering toestemming verleent om de locatie te openen worden de in deze mail vermelde huisregels van kracht. Het bestuur hoopt met iedereen dat wij zeker in de zomermaanden weer te kunnen spelen.

Samenstelling bestuur.

Per 1 maart is de samenstelling van ons bestuur gewijzigd. Zoals in 2020 tijdens de Algemene Ledenvergadering met instemming van alle leden is afgesproken, zal de heer C. Dijkstra in 2021, mits er geen andere kandidaten zich aanmelden, de huidige penningmeester, B. Haan opvolgen. Tijdens het jaar 2020 heeft hij een schaduw boekhoudprogramma bijgehouden. Hierdoor is hij volledig ingevoerd in de te voeren boekhouding. Aangezien er geen andere kandidaten zich voor deze functie hebben aangemeld is de heer C. Dijkstra volgens afspraak, per 1 maart 2021 de nieuwe penningmeester van onze biljartvereniging. Alle leden zijn hier middels een brief dan wel email van op de hoogte gesteld.

Voor de activiteitencommissie hebben helaas geen leden zich als kandidaat gemeld. Het bestuur betreurt dit ten zeerste. Mogelijk komen hierdoor verschillende activiteiten niet meer voor in de komende jaarplanning. Het staat de leden vrij om zich alsnog bij het bestuur te melden als kandidaat voor deze commissie.

 

Bestuursbesluit 3 maart 2021.

Afgelopen 23 februari 2021 is er weer een persconferentie van onze regering geweest. In deze persconferentie zijn er wel enkele lichtpuntjes getoond, maar helaas voor onze biljartvereniging nog niet voldoende om weer te gaan spelen.

Ik wil als voorzitter namens het bestuur benadrukken dat wij hopen dat het met u en uw dierbare in deze bizarre tijden zowel lichamelijk als geestelijk goed gaat. De lichtpuntjes worden steeds grote en groter. En waarschijnlijk zijn een aantal van jullie reeds gevaccineerd. Wij als bestuur blijven met u hopen dat alle maatregelen die genomen gaan worden zullen leiden tot een versoepeling van de huidige maatregelen.

Het bestuur moet natuurlijk wel de nodige stappen nemen om te kunnen functioneren. Ook al zijn er geen grote zaken, bestuurlijk moeten we verder. Het bestuur heeft in een eerdere mailing naar de leden, aangegeven dat de Algemene Leden Vergadering (ALV) die gepland stond op 26 februari 2021 niet door kon gaan. Het traditionele Paastoernooi alsmede het afsluitende diner zijn beide geschrapt. Het bestuur hoopt dat de maatregelen die gaan komen een zodanige versoepeling geven dat we in ieder geval weer kunnen gaan biljarten.

Het bestuur heeft eerder aangegeven dat er geen ALV zou plaatsvinden en dat we bestuursverkiezingen, indien mogelijk, digitaal zouden gaan doen. Wel hebben we besloten een deadline te stellen om voor  de twee aftredende bestuursleden een bestuursverkiezing te houden.

Bart Haan, penningmeester en Jan van Leeuwen, activiteitencommissie, hebben vroegtijdig aangegeven te stoppen met hun bestuursfunctie. Bart Haan heeft dit al bij de vorige ALV aangegeven. zodat wij toen al, met toestemming van de ALV, Coen Dijkstra hebben benaderd voor de functie van penningmeester en heeft Coen het jaar 2020 al met een digitaal systeem “schaduw” gedraaid.

Het bestuur heeft aan alle leden gevraagd of er gegadigde waren om de twee vrijgekomen bestuursfuncties op te vullen. Tot op heden heeft zich niemand bij de secretaris van onze biljartvereniging gemeld. Conform de eerder gemaakte afspraken is Coen Dijkstra per 1 maart 2021 benoemd als nieuwe penningmeester van de Biljartvereniging Carnisselande. Het bestuur heet Coen dan ook welkom in het bestuur.

Helaas hebben zich geen kandidaten gemeld voor de bestuursfuncties binnen de activiteitencommissie en dat houdt in dat er per direct geen activiteitencommissie meer is, met verstrekkende gevolgen.

Bart en Jan zullen door het bestuur en haar leden, zodra dit mogelijk is, op gepaste wijze worden bedankt voor hun jarenlange en tomeloze inzet. Bart en Jan bedankt.

Jan van Leeuwen zal nog wel nauw betrokken blijven, hij zal voor ons de website bijhouden alsmede optreden als coördinator van wedstrijdleiders.

De activiteitencommissie heeft geen leden meer en dat heeft momenteel verstrekkende gevolgen voor de biljartvereniging. De normale planning voor activiteiten zijn door de covid-19 vervallen of uitgesteld. De uitgestelde activiteiten kunnen niet worden opgepakt en er komen ook geen activiteiten binnen de vereniging zolang er geen voltallige activiteitencommissie is.

Spijtig, jazeker, maar een 3-koppig bestuur die ook andere zaken binnen de vereniging moeten behartigen kunnen er geen activiteiten bij hebben. Het bestuur hoopt dat zich alsnog 2 leden bij het secretariaat melden om de commissie weer operationeel te krijgen. Natuurlijk zal het bestuur eerst met de betreffende kandidaten een gesprek voeren over wat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn van deze commissie.

Namens het bestuur wens ik alle leden veel sterkte, gezondheid en wijsheid toe. 

H. v. d. Linden, voorzitter

 

Vacatures bestuursleden 2021.

Het bestuur belegt op 21 maart 2021 een Algemene Leden Vergadering (ALV).

Tijdens deze vergadering wil het bestuur graag drie nieuwe leden presenteren. Het gaat om de functie van penningmeester welke is vrij gekomen door het aftreden van B.Haan, de huidige penningmeester. 

Voor de activiteitencommissie zijn er twee nieuwe leden noodzakelijk. Door het aftreden van J. van Leeuwen en het tussentijds stoppen van R. Monster is er behoefte aan twee nieuwe leden. Met het opvullen van deze functies is het bestuur daarna weer op volle sterkte en de club klaar voor de toekomst.

Het bestuur zoekt voor de functie van penningmeester een lid die een ruime kennis en ervaring heeft in de financiële wereld. Van hem wordt gevraagd om een jaarplanning te maken en maandelijks een financieel overzicht te presenteren en waar nodig zorg te dragen dat aan alle verplichtingen wordt voldaan. Dit gaat zowel op voor de vereniging als voor de leden. Het verzorgen van de jaarlijkse kascontroles en de controle op de contributie inkomsten.

De activiteitencommissie draagt zorg voor de organisatie van de te houden toernooien, Kerst- en Nieuwjaarsbijeenkomsten, het feestelijke afsluiten van de jaarlijkse competitie. Daarnaast draagt het zorg voor de felicitaties bij verjaardagen en eventuele privé gebeurtenissen bij de leden. Ook zijn zij volwaardige bestuursleden en dragen zo bij aan het voortbestaan van onze club.

Wie denkt een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de Biljart Vereniging Carnisselande kan zich voor 1 maart 2021 bij de secretaris A. Vermasen aanmelden. Wie meer wil weten over deze functies kunnen zich altijd wenden tot de voorzitter, H.v.d. Linde, penningmeester B.Haan, secretaris A. Vermasen en J. van Leeuwen als activiteitencommissie-lid.

Het bestuur  

 

Het jaar 2020.

Weer een jaar voorbij,2020, en wat voor een jaar. Een pandemie die zijn gelijke niet kent. Wat we na de nieuwjaarswensen tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 3 januari niet konden bedenken, Het  heeft ervoor gezorgd dat de wereld er anders uit is gaan zien.

Een jaar waar we vooraf een goed programma hadden vastgesteld om in het jubileum jaar te gaan organiseren. Beginnende met de nieuwjaarsreceptie. Gevolgd door de Algemene Leden Vergadering (ALV), het 7e Paastoernooi. De afsluiting van het competitie jaar en daarna op 1 oktober het jubileumdiner.

Maar de pandemie besliste anders. Alle na de ALV geplande feestelijkheden moesten worden gecanceld. Voor de activiteitencommissie een streep door de rekening. Maar al gauw beseften we dat gezondheid voor gaat op de te maken caramboles. 

En zo glipt een jaar door de vingers. Gelukkig was er in de zomer een mogelijkheid geschapen om met inachtneming van de Covid-19 regels de leden die dat wilden te laten spelen. Met dank aan de vrijwilligers die zich als toezichthouders hebben ingezet om dit mogelijk te maken. Voor hen die hier gebruik van hebben gemaakt  was dat een welkome afwisseling van het dagelijkse corona-ritme. 

Ondanks alle belemmeringen om een normaal verloop van onze activiteiten te realiseren is het toch gelukt om op 29 september een leden dag te houden. Op die dag zijn de prijzen aan de winnaars van de competitie uitgedeeld. Zij die als winnaars van een prijs niet aanwezig waren, krijgen hun prijs uitgereikt zodra het mogelijk is een ALV te houden. Na de leden dag ging alles weer op slot. En ligt alles stil tot, wie het weet mag het zeggen. Maar nu weten dat tot 19 januari 2021 er geen biljart zal zijn. Ook met de laatst bekende ontwikkelingen is zelfs deze datum twijfelachtig.

In het bijna ten einde gekomen jaar is er veel gebeurd. Waarin we helaas door hen overlijden afscheid moesten nemen van een aantal trouwe leden zoals, John Etman, Chris van de Werken en Joop van Loenen. Maar ook leden die zich om andere redenen als lid hebben afgemeld. Wij wensen Jan van de Bogerd, Hans Brans, Gerrit Gruijss, Ben Nooijen, Wim Brand en Johan Westerveld allen nog een lang en gezond leven toe.

Hoewel alles stil ligt gaat het bestuur toch verder met te zorgen dat de vereniging klaar is voor de opstart als dat weer wordt toegestaan. Zo hebben Bart Haan, penningmeester, en Jan van Leeuwen, activiteitencommissie, besloten tijdens de ALV hun bestuursfuncties over te dragen aan hun nog te benoemen opvolgers. De beslissing van beide heren om te stoppen is ingegeven door het feit dat zij vinden dat het na vele jaren actief te zijn geweest het tijd is voor nieuwe bestuursleden. In Januari 2021 zal er een brief rondgaan waarin het bestuur een oproep doet aan leden om zich kandidaat te stellen voor deze functies. Jan van Leeuwen blijft wel beschikbaar als algemeen wedstrijd coördinator en beheerder van de website.

Rest het bestuur nu nog alle leden en hun gezinnen een plezierige en veilige jaarwisseling toe te wensen. Blijf gezond en denk aan de wereldberoemde song van Vera Lynn, “Till we meet again”.

Tot ziens in 2021.

 

 

Hoewel  de viering van Kerstmis 2020 niet te vergelijken zal zijn met de voorgaande jaren wil onze vereniging alle leden en bezoekers van deze site een Prettig Kerstfeest en een voorspoedig 2021 toewensen. Blijf gezond zodat we straks weer ons kunnen bewegen als voorheen.

 

Zo maar een overdenking 25 november 2020.

“Wishes for You” from Anette

Zal er ooit weer eens een tijd zijn,  Waarin we met elkaar,  Kunnen leven zonder viruszorgen,  En zonder besmettingsgevaar,

Zullen er weer dagen komen, Met gezellig en vrolijk samenzijn, Zonder maatregelen om te volgen, Want die kans lijkt nu maar klein,

Zal het leven ooit weer, Kunnen worden zoals voorheen, Het is te hopen voor jou en mij, En voor alle mensen om ons heen.

 

Ledendag 2020.

In een tot nog toe voor ons allen vreemd verlopen jaar 2020 hebben we toch, zij het op de valreep, een ledendag kunnen organiseren. Dinsdag 29 september zijn de leden die dat wenste, naar onze biljart locatie gekomen om gezamenlijk, het einde van het vreemdste seizoen uit ons 15 jarig bestaan te vieren. Het werd een andere dag dan we gewend waren. Om te voldoen aan de corona maatregelen kwamen de leden per speeldag op verschillende tijdvakken naar de Riederpoort. Op deze wijze had het bestuur de gelegenheid om, de winnaars van de competitie 2019 – 2020 hun prijzen overhandigen. Sommige winnaars hadden aangegeven dat zij vanwege het rondwarende covid-19 virus het niet aandurfde aanwezig te zijn. Maar uiteraard krijgen ook zij op een later tijdstip hun prijs alsnog overhandigd. Ook heeft de vereniging op deze dag de wedstrijdleiders en de vrijwilligers hartelijk bedankt voor hun geweldige inzet dit afgelopen seizoen.

De winnaars per speeldag zijn: 

Maandag: 1e. C. Dijkstra, 2e. H. Bresser, 3e. W. Brand.

Dinsdag: 1e. C. Willemen, 2e. T. de Boe, 3e. P. de Goey.   

Woensdag:1e L. v. Iersel, 2e. J. Mouthaan, 3e. H. Overbeek.                                                                                                                                                    

Donderdag:  1e W. de Boer, 2e. R. de Boer, 3e. G. van der Korput.                                                                                                                                           

Vrijdag:       1e. R. Monster, 2e. G. van Opstal, 3e Th. Zwitzer. 

En de voor het eerst in het leven geroepen prijs voor de hoogste serie, van de gehele competitie. Is uitgereikt aan W. Hoogkamer met 25 caramboles. 

De voorzitter heeft bij elke groep die aanwezig was een welkomstwoord uitgesproken en ook het dit jaar ons ontvallen lid, de heer J.van Loenen herdacht. Tevens verwoordde hij het verlangen van al onze leden om in de zeer nabije toekomst weer te kunnen biljarten als voorheen. Maar zoals we nu 15 oktober 2020, weten is daar op voorlopig geen zicht en moeten we ook nu weer wachten tot ons land weer vrij zal zijn van het covid-19 virus. We kunnen terug zien op een feestelijke bijeenkomst die hopelijk in de toekomst weer gewoon kan verlopen. Voor nu blijf gezond, houdt afstand, want gezondheid blijft het allerbelangrijkste wat we bezitten.

Corona besluit.

Dinsdag 29 september heeft de regering besloten om nieuwe maatregelen te verordenen om de verspreiding van het Covid-19 virus te bestrijden. Dit heeft ook voor onze club consequenties. Vanaf 18.00 uur gaan  alle sportkantines, dus ook onze locatie, voorlopig drie weken op slot. Dit besluit is aan alle leden middels een brief  medegedeeld. Net als heel Nederland wachten we de volgende stappen af die na 20 oktober bekend zullen zijn. Tot die tijd biljartvrinden zorg, zoals we dat de afgelopen maanden met elkaar hebben gedaan, dat wij allemaal gezond blijven. Deze maatregel betekent dus ook dat de voorgenomen start van de nieuwe competitie helaas wordt uitgesteld.

Mutatie bestuur.

Onlangs is de heer R. de Boer als ad interim bestuurslid/activiteitencommissie toegetreden tot het bestuur. Echter na een korte inwerkperiode heeft hij toch besloten om uit het bestuur te stappen. De voornaamste reden voor dit besluit is dat deze functie niet aansloot bij zijn ideeën hoe een verenigingsbestuur moet werken. Het bestuur aanvaardt het besluit van hem en gaat tijdens de eerstvolgende ledenvergadering op zoek naar een vervanger. Hoewel het bestuur het betreurd dat de heer R.de Boer stopt heeft dit geen nadelige effecten op de continuïteit van onze vereniging.

Competitie 2020-2021.

Maandag 5 oktober gaat onze competitie met inachtneming van alle corona maatregelen van start. Wij hopen dat het komende seizoen op prettige wijze beleefd kan worden. Maar hoe graag we ook weer gaan spelen. Gezondheid is en blijft het hoogste goed. Door de regels goed te volgen en afstand te bewaren ook tijdens het biljarten moet dit lukken. Daarom wenst het bestuur alle leden een plezierige competitie verloop.

Hittegolf.

In verband met de extreem hoge temperaturen die de komende week verwacht worden, is in overleg met het bestuur besloten de biljartlocatie gedurende week 33 te sluiten. De sluiting is van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus 2020.

In memoriam.

Maandag 3 augustus bereikte ons het droevige bericht dat ons lid, Joop van Loenen, is overleden. Helaas heeft hij de strijd tegen zijn ziekte niet kunnen winnen. Wij kennen Joop als een zeer aimabele man met veel gevoel voor humor en biljartplezier. Hij heeft zich altijd als vrijwilliger ingezet voor de vereniging. Wij zullen hem dan ook herinneren als een plezierig en waardevol lid van onze vereniging. Wij wensen de familie van Loenen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Overeenkomstig de huidige Covid-19 regels zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.

Wijziging Bestuur.

Onlangs heeft de heer R. Monster besloten om per direct zijn bestuursfunctie te beëindigen. Hoewel wij als bestuur zijn besluit betreuren is er ook begrip voor zijn beslissing. Neemt niet weg dat de vereniging heel veel dank verschuldigd is aan hem voor zijn inzet voor de club. Mede dankzij zijn initiatieven hebben we deelgenomen aan diverse sponsoractiviteiten van zowel de RABO-Bank als het winkelcentrum Carnisselande,. Samen met de activiteiten-commissie zijn in de afgelopen jaren het Paastoernooi en de Kerst-brunch een groot succes geworden. Gelukkig blijft hij als lid aan de vereniging verbonden en hopen wij dat hij nog in lengte van jaren met ons blijft biljarten. Als interim bestuurslid is de heer R. de Boer gevraagd deze functie tot de eerst volgende Algemene Leden Vergadering waar te nemen. Waarop deze heeft toegezegd zich hiervoor beschikbaar te stellen.

Corona-virus.

Herstart biljarten,

Na maanden geen biljart gespeeld te hebben mogen we vanaf 1 juli weer bij elkaar komen om te spelen. Het samenkomen geschiedt geheel volgens een protocol dat aan alle leden is toegezonden. Daarin staan de speeldagen en tijden en het aantal spelers per tijdsblok. Per ochtend of middag mogen er 12 spelers en 1 toezichthouder in de biljartlokatie samenkomen. Om er aan deel te nemen dient men zich vooraf bij de activiteitencommissie te melden. Het principe is, wie het eerst komt het eerst maalt. En zeker zo belangrijk, VOL IS VOL. Voorlopig is deze werkwijze tot eind juli de manier van samenkomen. De speeldagen zijn, maandag, donderdag en vrijdag. Een ieder kan zich aanmelden voor een dag en aangeven of hij de ochtend of de middag wil spelen. De vaste speeldag van de competitie is niet van toepassing.

Vandaag en morgen is er de mogelijkheid om zich voor de komende donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli aan te melden. Voor de volgende 4 vier weken is de vrijdag vooraf aan de nieuwe week de mogelijkheid om je voor die week aan te melden. Via de e-mail krijgt ieder lid de juiste naam en telefoonnummer om zich op te geven.

De activiteitencommissie.

Het corona-virus en ik.

Vanmorgen kwam ik, nog aangedaan door het vroege tijdstip, veroorzaakt door de zomertijd in mijn hobbykamer, daar zag ik mijn biljartkeu liggen. Ik dacht hoelang is het alweer geleden dat ik deze kon gebruiken. Het bleek lang genoeg te zijn voor een spinnetje dat zich tot zijn volle tevredenheid in zijn web rond mijn keu had genesteld.. Weemoedig dacht, blijf daar nog maar even. Wij zijn nu gevangen in het corona-web.

Voorlopig is deze Corona-crisis nog lang niet voorbij. Dus is het biljarten naar een niet belangrijke plaats verschoven. Onze gezondheid is dan toch belangrijker dan het spelletje met de drie gekleurde ballen. Onze nieuwe slogan zou kunnen zijn: Gezondheid is belangrijker dan de caramboles. Dit gedacht hebbende realiseerde ik mij dat wij allen onderdeel zijn van de risicogroep. Wij senioren behoren, of we willen of niet, tot deze groep.

Meteen kwam bij mij de gedachte op, hoe zou het met iedereen zijn. Houdt iedereen zich aan de regels die door deskundigen ons zijn opgelegd. Regels die voor ons hartstikke belangrijk zijn om na te leven. Hoewel dat in de emotionele sfeer heel vervelend is. Het contact met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden is allemaal op afstand. Niet leuk en soms heel lastig uit te leggen aan je naasten. Als verstandige mensen accepteren we deze regels en dat zij die ziek zijn, herstellen en probeer je zelf niet ziek te maken.

Het advies zo veel mogelijk binnen te blijven wordt naarmate het langer duurt steeds moeilijker. Na vier weken heb je alle boeken wel gelezen, je favoriete films allemaal weer gezien. Wanneer ik hier in ons dorp een wandeling maak is het net of ik in een of ander verlaten dorp rondloop. Een uitgestorven plaatsje. Zelfs de plaatselijke supermarkt is niet eens druk meer. De mensen houden zich aan de regels en de vakken zijn redelijk gevuld.

Plotseling staat alles stil. De voorbereidingen voor het Paastoernooi, de afsluitende middag op 30 april. Niets is er meer te doen, alle geplande activiteiten van de club zijn gestopt. En wanneer wij de draad weer op kunnen pakken is ongewis. Niemand maar dan ook niemand weet wanneer we virus vrij weer kunnen beginnen. Dit houdt voor ons als activiteitencommissie in dat we niets om handen hebben. Nou Rien wel die is verhuisd en heeft nog wel een klusje te doen. Maar ik, helemaal niets. Dus ga ik maar een stuk fietsen in de Hoeksche Waard. Of ik pak weer een boek of jaag de reiger weg die onze vissen in de vijver bedreigd. Misschien klinkt dit zielig maar dat is het niet. Eigenlijk is het zomerreces al begonnen terwijl in mijn gedachte de competitie nog niet is beëindigd. Uiteindelijk zijn de winnaars ook nog niet gehuldigd. Dus is het een open einde van dit speeljaar.

Maar dit houden we allemaal te goed. Biljartvrienden dit zijn zo maar wat hersenspinsels van mij om dat ik toch niets te doen had. Ik wens eenieder heel veel sterkte en rust in deze lastige tijd en hoop jullie wanneer deze pandemie onder controle is weer in goede gezondheid aan te treffen in ons biljartlocatie.

Groeten en tot ziens,

Jan van Leeuwen, activiteitencommissie.

 

Sluiting biljartactiviteiten in verband met het Corona-virus.

De BV Carnisselande is een vereniging waar de gezelligheid en de sociale contacten hoog in het vaandel staan. De afgelopen weken is de wereld in de ban van het Corona-virus dat nu ook Nederland heeft aangedaan. Vandaag, 12 maart 2020, zijn door het kabinet, lees Rijksoverheid, een aantal grondige maatregelen genomen en ook duidelijke adviezen gegeven aan allerlei instanties die een sociaal karakter hebben.

Het NOC*NSF, het overkoepelend sportorgaan, heeft alle sportverenigingen de komende weken alle wedstrijden laten af lasten tot 6 april 2020. Wij als biljartvereniging BV Carnisselande zijn niet verbonden aan de Koninklijke Biljart Bond maar wij gaan als bestuur wel het advies van de Rijksoverheid en NOC*NSF volgen.

Dit heeft tot gevolg dat de vereniging tot nader order gesloten is voor alle activiteiten met betrekking tot het biljarten. Het bestuur realiseert zich heel goed dat onze leden oud en wijs genoeg zijn om over dit onderwerp (Corona-virus) zelf te beslissen, het feit is wel dat wij niet als enige vereniging gebruik maken van de locatie Riederpoort. Gezien, het vorenstaande hebben wij als bestuur besloten deze maatregelen te nemen.  

 

In memoriam.

Maandag 20 januari kregen we het trieste bericht dat ons lid, Chris van der Werken, is overleden. Chris had al eerder in 2019 vanwege zijn gezondheid de biljartactiviteiten moeten beëindigen. De uitvaart zal overeenkomstig de wens van de familie in besloten kring plaatsvinden. Wij zullen Chris blijven herinneren als een gewaardeerd lid van onze vereniging. Wij wensen de familie Van der Werken heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Donderdag 16 januari jongstleden kregen wij het trieste bericht dat na een langdurig ziekbed, ons lid  John Etman 58 jaar, is overleden. In overeenstemming met de wens van John en zijn naasten zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden. Wij zullen ons John blijven herinneren als een gewaardeerd lid van onze vereniging. Wij wensen de familie Etman heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 

Kerst-brunch 2019

Als biljartvereniging voor senioren met spelers op verschillende middagen is volgens het bestuur een gezamenlijke maaltijd de beste manier om iedereen te leren kennen. Daarom hebben de dames vrijwilligsters van het vorig jaar ook nu weer samen met de activiteiten-commissie een Kerst- brunch georganiseerd. Gezien het enthousiasme waarmee vorig jaar werd gereageerd op dit voornemen is besloten om er een traditioneel terugkerend evenement van te maken. Zo kwam er na ruime voorbereiding en met de hulp van Albert Heijn en Jumbo supermarkten in de Carnisse Veste te Barendrecht en Restaurant Mister Twins in Rhoon een heerlijke brunch op tafel. Woensdag 18 december 2019 kwamen er in totaal 62 personen met echtgenotes, vrienden en vriendinnen tezamen om het Kerst-feest te vieren. Onze biljartlocatie sporthal De Riederpoort was volledig omgetoverd in Kerst-sfeer met onder anderen door het Rozen Pakhuys te Barendrecht geschonken Kerststukjes. Onder het genot van een heerlijk verzorgde maaltijd verliep de middag geheel volgens de verwachting van een ieder. Na afloop ging een ieder met een tevreden gevoel naar huis. Rest ons nog om een ieder Prettige Kerstdagen en een gezond en voorspoedig nieuwjaar te wensen.

                                                                                     

Ledendag 27 september 2019.

Deze dag was bedoelt om voor aanvang van het nieuwe seizoen kennis te maken met de in de zomer nieuw aangemelde leden. En te horen hoe een ieder deze zomer is doorgekomen. Tijdens de zomer periode is er een derde biljarttafel geplaatst. Reden voor de vereniging om deze tijdens de ledendag feestelijk in gebruik te stellen. Hiervoor had het bestuur de wethouder financiën en sport van de Gemeente Barendrecht, de heer N. Bults uitgenodigd. Ook de heer R. Jansen, hoofd Domein van de gemeente was hiervoor gevraagd. Nadat ‘s morgens de leden vrij konden biljarten werd in de middag het biljart door de wethouder in gebruik genomen. Hij heeft dit op ons verzoek gedaan door samen met ons oudste lid, de heer G. Broeders, samen een aantal beurten te spelen. Hieruit bleek dat hij niet voor het eerst aan de biljarttafel stond.

Na deze feestelijke middag was er in de avond een voortreffelijke barbeque door onze barmedewerkers georganiseerd. Met een zestigtal leden was dit een geslaagde afsluiting van een prima dag. 

 

Opzegging wegens gezondheid.

Helaas heeft ons lid Chris van der Werken moeten besluiten om zijn lidmaatschap te beëindigen wegens zijn gezondheid. Chris is vanaf november 2010 een gewaardeerd lid en biljartspeler geweest. Wij wensen hem sterkte voor de komende jaren en zullen hem zeker missen.

Overlijden van leden.

Onverwacht bereikte ons het bericht dat op 7 juni j.l. ons lid, Willem van der Knaap is overleden. Twee dagen later volgde het bericht dat Nico Roodbergen was overleden.  Beide waren resp. 6 en 7 jaar een gewaardeerd lid van onze vereniging.  Wij zullen hen missen.  Namens de vereniging wensen wij beide families sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Loterij voor een bingomachine.

In de afgelopen maanden is er op initiatief van den de dames Monster en Louwe een loterij georganiseerd voor een sociaal doel. Als seniorenvereniging hebben wij het sociaal samenzijn ook hoog in het vaandel staan. Dus werd er een doel gezocht en gevonden wat aansprak bij alle leden. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de activiteiten groep van het Verzorgingshuis De Elf Ranken in Barendrecht. 

Met de dames van het verzorgingshuis zijn afspraken gemaakt om te weten te komen wat zij voor hun activiteiten konden gebruiken. Men wilde heel graag een elektronische bingomachine. Van onze kant hebben wij toegezegd om voor dit apparaat te gaan zorgen. Het doel heeft vele leden van onze vereniging en ook van de Bowls vereniging die net als wij in de Riederpoort speelt aangesproken, want alle loten waren zeer snel uitverkocht. Met een geweldige medewerking van heel veel bedrijven in Barendrecht die kosteloos prijzen beschikbaar hebben gesteld, waarvoor hen zeer dankbaar zijn, werd de loterij een groot succes. Zo groot zelfs dat wij niet alleen de bingomachine aan De Elf Ranken konden overhandigen, maar ook bingo plankjes die het schrijven overbodig maken. De deelnemers kunnen nu de cijfers wegschuiven. Door een statiegeld actie bij Jumbo Carnisse Veste was het mogelijk om een hoofdprijs van 1 minuut winkelen in deze winkel te verloten. 

Donderdag 9 mei is het bingo apparaat officieel overhandigd aan het verzorgingshuis. Tijdens deze bijeenkomst hebben de bewoners direct kennis kunnen maken met de machine en de plankjes.

Wij hebben gezien dat de inspanningen van alle personen die gezorgd hebben dat de loterij en succes werd geweldig goed terecht is gekomen. Restte ons nog de hoofdprijs , 1 minuut winkelen en dat vond plaats op vrijdag 17 mei jongstleden. de heer    W. Meeningen was de gelukkige. Samen met zijn echtgenote en dochter was hij naar het Jumbo filiaal gekomen. Ontvangen door en na uitleg door de manager kon hij van start. En toen bleek een minuut heel kort te zijn. Tijd gaat snel, maar zo snel dat besef je pas als je bij de kassa staat om te zien wat je uiteindelijk bijeen hebt gesprokkeld. Het eindresultaat was een leuke hoeveelheid boodschappen. 

Na afrekening met Jumbo bleek er nog een mooi bedrag van de statiegeld actie over te zijn. Dat is in de vorm van cadeaubonnen als bingoprijzen alsnog aan De Elf Ranken overhandigd. Slotconclusie mag zijn dat een mooi initiatief een mooie bijdrage heeft geleverd aan een instelling die dat goed kan gebruiken. Tot slot bedanken wij, ook namens De Elf Ranken een ieder die hier aan heeft bijgedragen.

Afsluiting seizoen 2018-2019.

Zoals elk jaar wordt het seizoen afgesloten met de prijsuitreiking aan de verschillende winnaars van alle speeldagen. Zo ook nu weer. Maar dit keer werd de avond geopend door onze nieuwe voorzitter de heer H. van Linde. In februari dit jaar had de heer J. Drewes het tijd gevonden om na tien jaar voorzitters schap de hamer over te dragen aan een opvolger. Daarom werd hij nogmaals onder luid applaus en met het aanbieden van een boeket bedankt voor zijn inzet. Na het  koud buffet  werden de winnaars bekend gemaakt van het afgelopen seizoen. 

 

 

Maandag: 1 L. van Kampen, 2 H. Bresser 3. G. Broeders .  Dinsdag: 1. C. Elbers, 2.C. Willemen, 3. P. de Goey. Woensdag. 1.L. van Iersel, 2. J. Mouthaan, 3. C. van Eck. Donderdag: 1. G.van der Korput, 2. F. Hordijk, 3. H.Louwe. Vrijdag: 1.G. Taselaar, 2. T. Zwitzer, 3. A. van Vliet. Voor al deze heren kregen de bijbehorende prijs en een boeket bloemen. Foto,s staan in foto galerij.

Onze vereniging heeft een loterij georganiseerd met als doel het doneren van een bingomachine met toebehoren. Dit is bestemd voor het verzorgingshuis De Elf Ranken in Barendrecht. De laatste drie hoofdprijzen werden door de voorzitter gekozen. Het boodschappen pakket en de high tea  werden door 2 aanwezige heren gewonnen. De hoofdprijs van 1 minuut winkelen bij de Jumbo in Carnisse Veste werd gewonnen door een lid van een vereniging die ook in de Riederpoort spelen. Het winkelen gaat 17 mei plaatsvinden. Na afloop ging een ieder na een heel plezierige avond en een goede maaltijd naar huis. Opladen voor het volgende seizoen.

Paastoernooi 2019.

Het was weer zover, de senioren zijn weer aan stoot, in het 6e Paastoernooi dat van 15 april jongstleden tot en met 18 april is gespeeld. Vanwege de grote toename van leden werden er voldoende deelnemers verwacht. Om deze reden hadden was de tijd van aanvang vervroegd naar 10.30 uur. Na de gebruikelijke loting is het toernooi om 11.00 uur gestart.  De eerste ronde werd over twee dagen verdeeld. Daarna kwamen de 2e ronde ,de kwartfinale en op de laatste dag de halve- en de finale. Ook werd de partij gespeeld die bepaalde wie er als nummer drie en vier het toernooi afsloten.

Men speelde zoals altijd voor zijn in de competitie behaalde caramboles. De loting was redelijk gunstig zo dat de verschillen in te behalen caramboles niet al te groot waren. Later werd dat toch wat anders omdat spelers met een lager aantal te maken caramboles ook door de voorronde kwamen. dan zie je dat dit toch ook bij onze senioren een lichte spanning veroorzaakt. Dit komt ook tot uiting in het aantal beurten, de kortste partij duurde 15 tegen de langste met 48 beurten. Naarmate het toernooi vorderde liepen het aantal beurten misschien wel gelijk op met onze leeftijden.  De finale wedstrijden werden overigens in een normaal aantal beurten verspeeld. De winnaar was de verrassing van dit toernooi. Hij heeft dankzij zijn rust de finale gewonnen en mocht de wisselbeker in ontvangst nemen.  De eerste plaats voor Cor Willemen, 2e plaats voor Wim Hoogkamer en op de derde plaats, Theo Zwitzer. De vierde plaats was na een leuke wedstrijd voor Jan Vrins.

Mede dankzij onze sponsors uit Barendrecht te weten: Rozen Pakhuys Middeldijk, Alexanderhoeve Middenbaan, Gezond en Wel Middenbaan,Dirk van den Broek Muziekplein en Kippie en Grill. Uit Rhoon onze sponsors Mr. Twin, Hof van Portland en A.Heyn, Hof van Portland. En de winnaar mocht de taart in ontvangst nemen die werd geschonken door Banketbakkerij van Beek & Specker, Slinge Rotterdam mag de conclusie dat dit weer een gezellig en goed toernooi is geweest. Dankzij de sponsors is iedere deelnemer met een Paas attentie  tevreden naar huis gegaan. 

Verkiezing en installatie nieuwe voorzitter.

Donderdag 14 februari vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Deze mocht zich verheugen in een grote opkomst van onze leden.

De voorzitter de heer J. Drewes opende deze vergadering als zijnde zijn laatste als voorzitter van onze vereniging. Hij opende met woord van welkom en een overzicht van leden die om diversen redenen zijn vertrokken en het aantal personen die wij als nieuwe leden mochten ontvangen. Ons huidige ledental bestaat uit 62 competitie spelende leden en 7 niet aan de competitie deel nemende leden.

Op de agenda stond de verkiezing en installatie van een nieuwe voorzitter. Voor deze vacature had alleen de heer H. van der Linde zich als kandidaat aangemeld. Op verzoek van de vergadering gaf hij aan wie hij is en wat hij wil met de vereniging. Hij benadrukte dat hij bij de vereniging is gekomen vanwege  de sociale verbondenheid en de gezellige sfeer. Dat zijn voor hem belangrijke doelstellingen die behouden moeten blijven voor deze seniorenclub. Daar zal hij zich samen met de overige bestuursleden voor inzetten. Na de heer H. van der Linde te hebben gehoord is de voltallige vergadering akkoord ge gaan met zijn benoeming als nieuwe voorzitter.

De heer J. Drewes gaf een opsomming van wat in de tien jaar dat hij voorzitter is geweest is gebeurd en hoe hij dat beleefd heeft. Hij sprak de hoop en zijn  vertrouwen uit, dat met de nieuwe voorzitter,  de vereniging in goede handen is om nog vele jaren de vereniging voor senioren zal blijven. Daarna droeg hij het voorzitterschap over en bedankte de leden voor hun aanwezigheid.

Tot slot werd door de penningmeester B.Haan een dankwoord uitgesproken en overhandigde hij een beeld dat de sociale samenhang van onze club symboliseerde. Tevens kreeg hij een heerlijke fles wijn om straks bij de open haard, te gaan nagenieten van de biljartvereniging die hij tien jaar heeft geleid.

Kerst-brunch 2018

Maandag 17 december verzamelde een groot aantal leden, met echtgenoten, partners en vrienden, van onze biljartvereniging zich voor een gezamenlijke Kerst-brunch. Georganiseerd naar een idee van de dames A. Monster en A. Louwe. Zij hebben met steun van de activiteiten commissie en overige vrijwilligers met deze brunch gezorgd dat het sociale karakter van onze vereniging volledig tot zijn recht is gekomen.

Ons credo is en blijft: Het sociale samenzijn is belangrijker dan winnen.

Men had nu ook de gelegenheid om spelers van andere dagen dan de eigen speeldag te ontmoeten. Voor verschillende leden heeft dat geleid tot het ophalen van oude herinneringen en hernieuwde contacten. 

De leden die zich hiervoor hadden aangemeld, hebben dankzij de inzet van de dames, van een heerlijke brunch en middag genoten. Deze brunch is mede een succes geworden door de bijdrage van de volgende sponsors:

Het Rozen Pakhuys Barendrecht, Jumbo Barendrecht Carnisselande, De Goudreinet en niet te vergeten, Restaurant Mr. Twins in Portland. Waar wij hen dan ook zeer dankbaar voor zijn.

Rest ons nog een ieder hele fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2019 te wensen.

Open dag voor leden en niet leden.

Afgelopen woensdag 26 september 2018 heeft de vereniging weer een open dag georganiseerd. Na een warme tot zeer warme zomer waarin de leden alleen op dinsdag en donderdag konden oefenen. Gaat na deze rustige maanden als eerste activiteit van het nieuwe seizoen, de open dag. We verwelkomen dan de leden en hopen tevens op een aantal personen die kennis willen maken met de vereniging.

En natuurlijk willen wij dat zij onze gelederen komen versterken. Op deze dag mochten wij een aantal heren ontvangen die met belangstelling onze vereniging wilde leren kennen. Zij hebben de gezellige sfeer en het sociale karakter van onze club kunnen ervaren. Een aantal van hen heeft aangegeven dat zij meer dan gewone interesse hebben en zullen ons binnenkort hun beslissing laten weten.

Op dit moment heeft een persoon zich definitief aangemeld als lid en hij heeft vandaag, maandag 1 oktober, al zijn eerste caramboles gemaakt. Wij hopen uiteraard dat de andere heren zich ook aanmelden. Mochten er dames of heren zijn, die alsnog ons een bezoek willen brengen, dan zijn zij van harte welkom.

Plaatsing elektronische scoreborden.

Onlangs heeft de vereniging twee elektronische scoreborden bij de firma Gertronics in Almere kunnen aanschaffen. Dit was mede realiseerbaar door een bijdrage van het DeltaPort Donatiefonds. De BVC Carnisselande is het DeltaPort Donatiefonds heel erg dankbaar voor deze bijdrage. Onder toezicht van een lid van het Donatiefonds zijn de borden “gedoopt”. Onze leden van de activiteiten-commissie hebben de installatie verzorgd en regelen ook de instructie naar de overige leden. 

Op maandag 1 oktober, bij de start van het nieuwe seizoen, zijn zij officieel in gebruik genomen. Hiermee is er weer een stap gezet naar een moderne senioren biljart club, die altijd zal strijden voor het behoud van onze sociale doelstelling namelijk, het plezier en het samenzijn moet voorop staan. Deze vereniging is gebouwd op drie pijlers,te weten plezier,sociale contacten en natuurlijk het biljart.

Haringparty 2018.

Woensdagmiddag 18 juli organiseerde de BVC Carnisselande een haring en kibbeling party voor haar leden. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van onze sponsors. Haring en kibbeling werden geleverd door de vishandelaar die wekelijks op de weekmarkt te Carnisselande staat. Naast een verrukkelijk kwaliteit aan vis, kregen wij ook zoetzuur,uitjes en diverse sauzen als extra aangeboden.

Door de firma’s, Dirk van der Broek van het Muziekplein en Albert Hein Portland, werd het saladebuffet gesponsort met heerlijke salades, meloenen, stokbrood e.d.
De haring en kibbeling,aangevuld met het saladebuffet vond gretig aftrek. Zowel binnen in de biljartruimte als buiten op het terras kon een ieder genieten van het smakelijke en genoeglijk samenzijn. Dit alles maakte deze middag tot een groot succes.

Het bestuur van BVC Carnisselande bedankt sponsoren,en de  leden voor hun bijdrage aan deze middag. Maar vooral de medewerkers van onze bar die dit hebben georganiseerd.
  
Afsluiting seizoen 2017-2018

Donderdag 27 april vierden de leden gezamenlijk het einde van het afgelopen seizoen. Een seizoen waarin veel veranderde. Cafe De Uitspanning stopte als biljartcentrum. Allereerst een noodgedwongen verhuizing en de zoektocht naar een nieuwe locatie. Gelukkig vonden wij in samenwerking met de gemeente Barendrecht in sporthal De Riederpoort een nieuw onderkomen. 

Met gerichte oproepen in de lokale media kregen we ook geleidelijk aanwas van nieuwe leden. Maar ook met het grotere aantal leden is een belangrijk aspect van onze vereniging gebleven. Heel voornaam vinden wij namelijk het als senioren om samen te spelen, maar ook is er plaats voor sociaal contact. Tijdens de pauzes worden wetenswaardigheden, lief en leed met elkaar gedeeld. Zo ging de vereniging van 3 naar 4 middagen competitie spelen en is er vooraf elke morgen de mogelijkheid om te oefenen.

Ook mochten we dit jaar ons 5e paastoernooi organiseren. Dit toernooi kenden een groot aantal deelnemers. Tot slot werd onder het genot van een heerlijk buffet het einde van het seizoen gevierd. Tijdens dit buffet werden de winnaars van de verschillende speeldagen gehuldigd. Na het buffet ging een ieder voldaan naar huis en met vakantie.
   

Van links naar rechts de winnaars van dit seizoen per speeldag.
Dinsdag: De heren C.Elbers,B.Haan en J. Huijssen.
Woensdag: De heren H. Overbeek,J. Mouthaan en L. van Iersel.
Donderdag: De heren H.Louwe, J. Vrins en F. Hordijk.
Vrijdag: De heren A. Vermasen en R. Monster.
De heer G. Broeders is als derde geeindigd maar was helaas afwezig.

RABO clubactie.

Donderdag 19 april 2018 was de slotavond van de RABO clubactie. In het theater van Ridderkerk had de RABO bank deze avond georganiseerd. Alle deelnemende verenigingen en instellingen waren daarvoor uitgenodigd.
  

Met medewerking van het trio “de enge buren” werden de gasten op een vrolijke manier naar het moment van bekendmaking van de te verkrijgen bedragen begeleidt. Ook wij hebben als BV Carnisselande aan deze actie met jullie medewerking deelgenomen. Ieder van ons heeft in de film, die R. Monster heeft opgenomen, zijn steentje bij gedragen.

Dat alles heeft geresulteerd in een leuk bedrag dat we gaan gebruiken om electronische score borden aan te schaffen. Wij zijn dan ook de RABO bank zeer dankbaar voor deze actie die naar wij hopen in de toekomst nog een vervolg mag hebben.

Mooi Paastoernooi biljarters.


Biljartvereniging Carnisselande heeft een prachtig Paastoernooi, het vijfde in successie, achter de rug. Voor het eerst gehouden in de nieuwe locatie, sporthal De Riederpoort aan de Riederhagen. De wedstrijden zijn gespeeld op twee mooie biljarts. Er waren 26 deelnemers. De loting vond plaats op maandag 26 maart. De spanning was te snijden. Wie wordt mijn eerste tegenstander?

Om 13.00 uur werd door de toernooi leiding het start sein gegeven en begonnen de eerste ballen te rollen. Op dag twee werd nog een aantal partijen uit de eerste ronde gespeeld. daaraan werden de eerste drie verliezers toegevoegd om met een even aantal naar de finale toe te werken. Over het algemeen duren de partijen dertig beurten. Maar nu waren onverwachte uitschieters. De kortste partij duurde 16 beurten en de langste liefst 46 beurten. Donderdag 29 maart was de dag waarop de halve finales , de strijd om de derde en vierde plaats en de finale werden gespeeld.

De finale werd gespeeld door B. Haan en F. Muhlenbruch. Zij moesten resp. 20 en 25 caramboles maken. In een zeer spannende finale leek het erop dat Bart aan twintig caramboles genoeg zou hebben, maar ineens kwam Freek met een aantal leuke series. Bart stond een tijdje op achttien caramboles, maar bleef daar op steken. Hij had wel de nastoot die hij maar helaas miste hij die. Daarom werd Freek Muhlenbruch de verdiende winnaar van het Paastoernooi 2018. De derde plaats was voor Wim Hoogkamer, plaats vier kwam toe aan Joop van Loenen.

Dankzij de eigen speellocatie kon de vereniging het toernooi geheel naar eigen smaak inrichten. In de pauze vonden de aangeboden hapjes gretig aftrek. Mede door onze sponsoren werd dit Paastoernooi een succes dat zeker navolging verdient.

Paastoernooi 2018

Maandag 26 maart gaan we weer van start met een nieuw paastoernooi. Het 5e in successie. Evenals voorgaande jaren mogen wij weer een aantal sponsors verwelkomen die ons helpen om het toernooi een echt Paastintje te geven. (zie pagina ‘Weetjes’). In vier dagen maken we er weer een gezellige en spannende happening van. Voor het eerst in onze eigen speellocatie De Riederpoort. De loting wordt maandag 26 maart om 12.30 uur gehouden. We hebben al veel  aanmeldingen ontvangen maar we hebben nog ruimte voor drie leden. Als deze zich aanmelden kunnen we met 32 deelnemers van start.

Mededeling bestuur

Met ingang van 1 januari 2018 is besloten dat er op maandag geen biljarten meer zal zijn. Gezien de geringe belangstelling voor deze oefenmogelijkheid is besloten de speelruimte niet te openen. Iedereen kan op zijn speeldag ,’s morgens van 10.00 tot 12.00 uur oefenen. Als het later blijkt dat er gezien de aanwas van nieuwe leden het nodig is een extra speeldag toe te voegen, dan zal de maandag daarvoor worden gebruikt. Alleen als ook voor die dag er een vrijwilliger wordt gevonden die de bardienst voor zijn of haar rekening wil nemen.

Officiele opening Locatie Riederpoort.

Maandag 30 oktober was het zo ver. Wethouder van der Linden van gemeente Barendrecht  verrichtte de eerste aquitstoot en opende daarmee onze nieuwe locatie. Dit alles geschiedde onder toeziend oog van de vertegenwoordigers van Gemeente Barendrecht en het RABO-cooperatiefonds. En vanzelfsprekend onze leden met hun partners.

Een ieder kreeg bij aankomst een kopje koffie met gebak (eigen baksels van twee echtgenotes van leden). De taart, die werd aangesneden door onze voorzitter de heer J.Drewes, vond gretig aftrek. Goede kwaliteit behoeft geen krans. Dat de dames hiervoor onze hartelijke dank mochten ontvangen spreekt voor zich. En ook dank voor hun inzet bij het serveren van de koffie, gebak en later de hapjes en drankjes.

Na het openingswoord door de voorzitter, kon de heer van der Linden zijn kunsten op het groene laken ten uitvoer brengen. Na enige goede adviezen van onze secretaris de heer A.Vermasen werd het punt gemaakt. Hierna was het aan de leden om de nieuwe biljarts uit te proberen.

Door alle positieve reacties ziet de BVC  Carnisselande de toekomst met vertrouwen tegemoet. We hopen dan ook dat nieuwe leden zich aanmelden en met ons een gezellige middag mogen beleven. Zij zijn van harte welkom.

De kogel is door de kerk

Of zoals biljarters zeggen: “We kunnen weer van acquit”.
Er is een nieuwe locatie gevonden. De sporthal De Riederpoort in Barendrecht wordt onze speellocatie. Maar eerst wat er aan vooraf is gegaan. Gedurende het afgelopen seizoen heeft de eigenaar van Café De Uitspanning aangegeven niet meer verder te gaan als biljartgelegenheid.  Hierdoor stond de club voor een voldongen feit, namelijk om een andere locatie te vinden.

Met de nodige inspanningen van het bestuur  heeft  de gemeente Barendrecht de kantine van sporthal De Riederpoort ter beschikking gesteld.  Deze kantine heeft  plaats voor vier biljarttafels. Maar in overleg met de Gemeente Barendrecht en de beheerder van de sporthal starten we met twee biljarttafels. Deze zijn besteld bij de firma Van Esch in Asten , Noord-Brabant. De levering en plaatsing zullen mogelijk half oktober plaatsvinden. Daarna wil de vereniging zo spoedig mogelijk met een nieuw seizoen van start kunnen gaan.

Na een verzoek van het bestuur aan de RABO-bank, is ons door het RABO Coöperatiefonds een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld. Mede hierdoor is de vereniging in de mogelijkheid gesteld om onze  plannen met de nieuwe locatie tot uitvoering te brengen.

Naast het bedrag dat het RABO Coöperatiefonds de vereniging heeft geschonken, heeft ook de Gemeente Barendrecht een gelijk bedrag aan de vereniging toegezegd. Door deze toezeggingen heeft de vereniging weer volop mogelijkheden om de senioren  een gezellige middag te geven. 

De speeldagen en tijden worden aanzienlijk ruimer dan voorheen in de oude locatie. Hier kunnen we spelen van maandag tot en met vrijdag. Het is de bedoeling, dat er geoefend wordt van ’s morgens 10.00 uur tot 12.00 uur. In de middag van 13.00 uur tot 17.00 uur worden de wedstrijden verspeeld. Het is de bedoeling om per middag met 12 leden te spelen en iedere speler 2 wedstrijden per middag te laten spelen.

Hoe de indelingen gaan worden wordt in overleg met de leden verder uitgewerkt. Ook moet het werk dat tijdens de biljartdagen noodzakelijk is, denk hier aan de kantine diensten, beheer en toezicht op de biljarttafels nog worden uitgewerkt. Na een woelige periode kan  de vereniging weer aan een gezonde toekomst gaan werken. Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt op maandag 30 oktober de locatie feestelijk in gebruik genomen.

Actie “Cash voor je Club”.

Van zaterdag 26 augustus tot en met 30 september 2017 organiseert het winkelcentrum Carnisse Veste de actie “Cash voor je club”. Tijdens deze periode ontvang je bij iedere besteding van € 5,00 een Carnisse Veste munt, met een maximum van tien munten per aankoop. Spaar zoveel mogelijk munten voor je vereniging en stort deze in het inleverdisplay van onze vereniging.

Deze zijn te vinden in de winkelpassage bij Albert Heijn en Jumbo. Hoe meer munten in het display van de Biljartvereniging des te meer sponsorgeld er mee te verdienen is. Zaterdag 26 augustus is de aftrap van de actie, aanvang 11 uur. Op 2 september presenteert  de Biljartvereniging Carnisselande  zich op het plein bij de Carnisse Veste. 

Het is de bedoeling dat wij daar de vereniging gaan promoten en het biljartspel aan de belangstellende laten zien en beleven. Dus leden koop zoveel mogelijk je boodschappen in het winkelcentrum Carnisse Veste en steun daarmee de vereniging. Wij hopen die dag met inzet van meerdere leden het tot een succes te maken.

De actie “Cash voor je club” eindigde 7 oktober 2017 met de definitieve telling. Een spannend moment voor de vijf deelnemende verenigingen die zich in de afgelopen weken aan het publiek hadden gepresenteerd. De munten die men bij de boodschappen in de beide supermarkten ontving, zowel bij Albert Heijn als Jumbo, kon men schenken aan de vereniging van hun keuze geven. Wekelijks werden de munten gewogen en zo werd de hoogte van het sponsorbedrag bepaald. 

Zaterdag 7 oktober was de laatste telling en werd het eindbedrag voor iedere deelnemer door de wethouder van de Gemeente Barendrecht bekend gemaakt. De biljartvereniging mocht zich verheugen in een bedrag van € 629,00. Een bedrag waar wij als kleine vereniging voor senioren zeer blij mee zijn. Met deze bijdrage kunnen we weer materialen voor ons biljartspel aanschaffen en met plezier weer biljarten.